AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI CÓ RỦI RO XẢY RA?