SANG NHƯỢNG MÁY tiêm dưỡng chất hàn quốc VITAL INJECTOR – 29-05-2020