Hà Nội – Hồ Ngọc Khánh – Sang Spa 250tr- ngày 7/7/2012