Khóa Hướng Dẫn Kỹ Thuật – Ứng Dụng Công Nghệ Spa ngày 02/03/2016