Chuyển nhượng lại SPA đang kinh doanh tại Nguyên Hồng- Đống Đa