Reply To: Nâng cấp vòng 1 sau khi sinh bằng cách nào?